Természettudományi pályázat

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének

megújítása a közoktatásban (Konvergencia Régió) / TÁMOP-3.1.3-11/2 című pályázattal kapcsolatos részletes információk a folytatásban olvashatók.Cím: A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban (Konvergencia Régió) / TÁMOP-3.1.3-11/2
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: 2012. 04. 13.
Pályázhat: Jelen pályázati kiírás keretében pályázóként a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktv.) 20. § (1) szerinti,
OM-azonosítóval rendelkező magyarországi székhelyű kizárólag államilag
elismert, állami és nem állami felsőoktatási intézmények pályázhatnak,
amelyeknek a közoktatási feladatellátásban résztvevő gyakorló intézményük
az alapító okirata alapján középiskolai nevelési-oktatási feladatokat lát
el. Ezen felsőoktatási intézmények közül az alábbi szervezetek, mint
fenntartók pályázhatnak (KSH besorolással a statisztikai számjel elemeiről
és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
- KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
  Egyesület
- KSH 529 - Egyéb egyesület
  Egyházak, egyházi intézmények
- KSH 551 - Egyház,
- KSH 552 - Önálló egyházi intézmény,
- KSH 553 - Egyház önálló szervezete,
- KSH 554 - Egyházak szövetsége,
- KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
  Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
  Egyesülés (KSH 591)
  Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
  Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
  Nonprofit Kft (KSH 572)
  Nonprofit Zrt. (KSH 573)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
A természettudományos oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban
(Öveges Program)
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-3.1.3-11/2
Konvergencia Régió

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése
áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot,
hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre
Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a
vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az
állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek
létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által
is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen
kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új
Széchényi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a
gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál
versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási
képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági,
társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos
alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a
munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a
szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés.
Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek
tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos
fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci
lehetőségeik javítása szempontjából.
Hazánkban - hasonlóan Európa számos országához - a természettudományos
közoktatás fejlesztése, a diákok természettudományos tudása elmarad a
kívánatostól. A magyar természettudományos közoktatás problémái mára
nyilvánvalóak. A hazai és nemzetközi oktatásstatisztikai adatok azt
mutatják, hogy Magyarországon kirívóan alacsony a természettudományos és
műszaki diplomát szerzők száma, miközben a diplomázók aránya fokozatosan
közelíti a fejlett országok szintjét. A felsőoktatási intézményekbe
bekerülő diákok felkészültsége is elmarad a kívánatostól. A terület
elemzése alapján állítható, hogy módszertani és oktatástechnológiai
kérdésekben a magyar természettudományos oktatás számos vonatkozásban
elmaradt a fejlett országok gyakorlatától, ezek között kimagaslik a
tanulóközpontú oktatási technikák, a korszerű kísérletes eszközök, a
korszerű oktatás és időszervezés hiánya. A természettudományos
tehetséggondozás sem éri el a közoktatásban tanulók döntő hányadát. A
bolognai rendszerű tanárképzésben tapasztalható bizonytalanság tovább
csökkenti az egyébként is kisszámú természettudományos tanári pályára
jelentkező egyetemi hallgatók számát. Ezeken a területeken a
tanárutánpótlás kritikus helyzetbe került. A természettudományos
tantárgyakból érettségizők aránya alacsony, az emelt szintű érettségizőké
rendkívül alacsony és az elért teljesítmények sem kedvezőek. A
természettudományos tantárgyakat oktató tanárok munkakörülményei sok
tekintetben kedvezőtlenek, a kísérletes többlettevékenységet figyelmen
kívül hagyják a tanítás tervezésénél, a tanulók terhelésénél, a
kísérletekhez a laboratóriumok infrastruktúrája, felszereltsége kritikus, a
tanári munkát szakértelemmel támogató és felkészült laboratóriumi
asszisztens alig van, a továbbképzés és a szaktanácsadás nem megfelelő.
Mindezek alapján egyértelmű, hogy Magyarországnak erőfeszítéseket kell
tenni a természettudományos közoktatás fejlesztése érdekében azért, hogy
ezzel is hozzájáruljon az EU 2020 célok eléréséhez.
A projekt pályázati kiírás keretében támogatható közötti tevékenységek
támogatják egyebek mellett az intelligens társadalmi-gazdasági növekedést,
a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítását szolgálják,
hozzájárulnak a fenntartható fejlődés és a környezettudatos egyéni és
társadalmi szemléletének meghonosításához a közoktatásban tanuló diákok
oktatásán keresztül, segítik annak felismerését a résztvevő iskolák
diákjaiban, pedagógusaiban, hogy a természettudományok, a
kutatás+fejlesztés+innováció a gazdaságfejlesztés hajtóerejét jelentik.
Jelen pályázati kiírás célja az érintett oktatási intézményekben a korszerű
és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének
kialakítása, költséghatékony módon. Ennek érdekében magyarországi székhelyű
állami és nem állami felsőoktatási intézmények mint intézményfenntartók
pályázhatnak a projektek megvalósítására, abban az esetben, ha közoktatási
feladatellátásban résztvevő gyakorló intézményük az alapító okirata alapján
középiskolai nevelési-oktatási feladatokat lát el. A több feladatellátási
helyet kiszolgáló központi kialakítás lehetővé teszi a duplikációk
elkerülését, az optimális eszközrendszer kialakítását, s ugyanakkor a
modern és korszerű technológia alkalmazását is. A kiemelkedő minőségű és
korszerű laboratóriumi rendszerek és eszközök kezelése, karbantartása
szintén költséghatékonyan valósulhat meg az erőforrások koncentrált
kiépítésével. A több feladatellátási hely által közösen használt
természettudományos laboratórium emellett lehetőséget ad a korszerű
pedagógiai módszerek (a tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló
kooperatív tanulás, tömbösített óraszervezés) megvalósítására, valamint az
intézményközi disszeminációra és a jó gyakorlatok átadásának
rendszerszintűvé emelésére.
A projekt keretében megvalósuló fejlesztés szolgálja a módszertani
fejlesztés támogatását más intézményekben is azon keresztül, hogy a
projektek keretében a kedvezményezett által fenntartott iskolák közül,
módszertani és tudásközponttá válik.

Részcélok
A pályázat célja a konkrét intézkedések szempontjából kettős. Egyrészt
tárgyi eszközök beszerzésére, beüzemelésére, a fejlesztés helyszínének
fizikai szempontból történő alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök
szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése, az
érintettek képzése:
1. Modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés
igényeinek megfelelő fizika/kémia/biológia szaktantárgyak oktatását segítő
iskolai laboratórium kialakítása, amely több iskola tanulóit és
szaktanárait képes fogadni.
2. A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles
körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések
lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának,
valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek
biztosítása.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló
keretösszeg a konvergencia régiókban 11 650 000 000 forint
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján
az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek
összegének maximum 30%-a, azaz 3 495 000 000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 35-40 db.

PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében pályázóként a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktv.) 20. § (1) szerinti,
OM-azonosítóval rendelkező magyarországi székhelyű kizárólag államilag
elismert, állami és nem állami felsőoktatási intézmények pályázhatnak,
amelyeknek a közoktatási feladatellátásban résztvevő gyakorló intézményük
az alapító okirata alapján középiskolai nevelési-oktatási feladatokat lát
el. Ezen felsőoktatási intézmények közül az alábbi szervezetek, mint
fenntartók pályázhatnak (KSH besorolással a statisztikai számjel elemeiről
és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
- KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
  Egyesület
- KSH 529 - Egyéb egyesület
  Egyházak, egyházi intézmények
- KSH 551 - Egyház,
- KSH 552 - Önálló egyházi intézmény,
- KSH 553 - Egyház önálló szervezete,
- KSH 554 - Egyházak szövetsége,
- KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
  Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
  Egyesülés (KSH 591)
  Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
  Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
  Nonprofit Kft (KSH 572)
  Nonprofit Zrt. (KSH 573)
Egy pályázó/fenntartó az általa fenntartott bármely középiskolai - akár az
összes feladatellátási - hely vonatkozásában nyújthat be egymástól
független önálló pályázatot.
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Jelen pályázatban nem pályázhatnak a TÁMOP-3.1.3-10/1-2 konstrukció nyertes
pályázói azon feladat-ellátási helyszínekkel, amelyeken a laboratórium
fejlesztés megvalósulása folyamatban van.

A PÁLYÁZAT TARTALMA
A projekt keretében a magyarországi székhelyű állami és nem állami
felsőoktatási intézményeknek lehetőségük nyílik több, a Közokt. tv 121.
§-ában definiált feladatellátási helyet kiszolgáló természettudományos
laboratórium felújítására, felszerelésre. A kedvezményezett projektek
keretei között olyan infrastrukturális és pedagógiai fejlesztések
valósulnak meg, amelyek a modern és korszerű eszközök (ERFA átjárhatóság
mértékéig) és módszerek segítségével támogatják a természettudományos
közoktatás megújítását. A laboratóriumok a tanulásszervezési eljárások
sokszínűségét támogató tevékenységek keretében, lehetőség szerint
tömbösített foglalkozások kereti közötti foglalkozásokon fogadhatják a
tanulókat. A konstrukció célcsoportja a középiskolák pedagógusai és diákjai
és az együttműködésbe bevonásra kerülő alapfokú nevelésioktatási
intézmények tanulói és természettudományos tantárgyat tanító tanárai,
valamint a laboratórium szakszemélyzete.

Támogatható tevékenységek köre
A konstrukció keretében természettudományos laboratóriumok korszerűsítése
valósul meg, amelyek a legmodernebb eszközök (ERFA átjárhatóság mértékéig)
és módszerek segítségével valamint a laboratórium működtetéséhez szükséges
humánerőforrás felkészítésével (középiskola természettudományos tárgyait
oktató pedagógusok, laboratóriumi szakszemélyzet) továbbképzésével és
alkalmazásával támogatják a természettudományos oktatás megújítását. A
laboratóriumok a tanulásszervezési eljárások sokszínűségét támogató
tevékenységek keretében, akár témahéthez kapcsolódó foglalkozás keretében
fogadják az együttműködő partner intézmények tanulóit. Megvalósul továbbá a
természettudományos oktatást támogató oktatási tartalmak, tananyagok
fejlesztése és széles körben, környező iskolák részére történő eljuttatása.
A projekt keretében megvalósul a természettudományos laboratóriumok
korszerűsítése. Ennek keretében a meglévő laboratórium eszközkészletének
megújítása új, interaktív szemléltető eszközök beszerzésével, valamint
szükséges felújítási/átalakítási munkálatokkal. Támogathatók a
természettudományos jelenségek megfigyelését, megértését, rögzítését,
megosztását lehetővé tevő eszközök, berendezések beszerzése. Támogatott a
szemléltető tanórák rögzítése, feldolgozása és on-line közzététele.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
A kedvezményezett vállalja, hogy azon, az általa fenntartott középiskolai
feladatellátási helyen/helyeken, ahol a természettudományos laboratóriumot
kialakítja:
1. korszerűsít egy, a természettudományos oktatáshoz kapcsolódó, elsősorban
kémia, fizika, biológia, természetföldrajz természettudományos kísérletek
és mérések elvégzésére alkalmas középiskolai laboratóriumot (részletesen
lásd az Útmutató C1.3 pontban meghatározott speciális elvárásokat),
2. a projekt keretében létrejövő laboratóriumot működteti és felszereli
hagyományos tanulókísérleti és demonstrációs, valamint új, interaktív
szemléltető eszközökkel, vegyszerekkel és anyagokkal (ehhez segédanyag
található az F9 pályázati útmutató mellékletei 16 sz. mellékletben).
3. foglalkoztatja a projekt keretében létrejövő laboratórium szakszerű
működéséért felelős laborvezetőt (a természettudományos-laboratórium
vezetőt) legkésőbb a laboratóriumban rendszer szinten megszervezésre kerülő
oktatást megelőző 2. hónap első napjától kezdődően. A pályázó
foglalkoztatási szempontból eleget tesz a laboratórium működtetésére
meghatározott feltételeknek abban az esetben is, ha a laboratórium vezetője
a pályázat megvalósításának helyszínéül szolgáló közoktatási intézménnyel
áll munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban.
4. a laboratórium műszaki átadását követően megkezdi legalább két fő
szaktanár foglalkoztatását, akik a laboratóriumban zajló foglalkozásokat
tervezik és vezetik biológia, fizika, kémia, természetföldrajz,
természetismeret tantárgyakhoz kapcsolódóan. A laboratórium szaktanárai az
adott tantárgy(ak) M.Sc. szintű szaktanári vagy egyetemi szintű tanári
végzettségével kell, hogy rendelkezzenek. Ezen felül igazolniuk kell 10 év
pedagógiai gyakorlatot az adott tantárgyra vonatkozóan, igazolniuk kell
laboratóriumi jártasságukat 2 db referencia megadásával.
5. foglalkoztat legalább egy szakképzett laboránst legkésőbb a
laboratóriumban rendszer szinten megszervezésre kerülő oktatást megelőző 2.
hónap első napjától kezdődően. A pályázó foglalkoztatási szempontból eleget
tesz a laboratórium működtetésének abban az esetben is, ha a laboránsok a
pályázat megvalósításának helyszínéül szolgáló közoktatási intézménnyel
állnak munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban.
6. a laboratóriumi szaktanárokat a kedvezményezett felkészítteti a
természettudományos laboratórium működtetésére olyan szaktárgyi 90-120 órás
képzők-képzése formájában, amely egyben felkészíti őket más, adott szakos
tanárok 30 órás továbbképzésére is a laboratórium működtetéséhez szükséges
szakmai ismeretek és a korszerű pedagógiai módszerek és oktatástechnikai
eszközök használata mellett.
7. a pályázat megvalósításának helyszínéül szolgáló középiskola
természettudományos tanárai közül minimum 2 főt felkészít a laboratórium
működtetéséhez szükséges szakmai ismeretek és a korszerű pedagógiai
módszerek és oktatástechnikai eszközök használatára.
8. a laboránsokat a kedvezményezett szükséges képzés keretében
felkészítteti a természettudományos laboratórium működtetésére.
9. a pályázat megvalósításának helyszínéül szolgáló középiskola fenntartója
együttműködési megállapodást köt legalább 10 alapfokú nevelési-oktatási
intézménnyel, amelyek a megállapodásban rögzített létszámmal és
gyakorisággal használják majd a laboratóriumot.
10.elkészít egy szaktanári segédletet, amely a Nemzeti Alaptanterv "Ember a
természetben", valamint a "Földünk-környezetünk" műveltségi területeihez
igazított kísérleti és demonstrációs referencialistát és azok tételes és
kidolgozott kísérletleírását tartalmazza évfolyamonként 40 tanórányi
lefedettséggel, valamint az emelt szintű érettségi összes kísérletével. A
feladat megszervezése a laboratórium-vezető hatáskörébe tartozik.
11.kifejleszt a tanulói munka irányításához, a megfigyelések, mérési adatok
rögzítéséhez szükségesek tanulói munkafüzeteket.
12.a laboratórium jobb kihasználása érdekében kidolgoz a délutánra
tervezett szakköri, tehetséggondozást szolgáló vagy a közép és emeltszintű
természettudományos érettségi vizsgára való felkészítő foglalkozások
rendjét.
13.a laboratóriumi foglalkozásokról naplót vezet (laboratóriumi napló)
14. a projekt során megvalósításra kerülő szemléltető, bemutató tanórákat,
foglalkozásokat, kísérleteket elektronikusan dokumentáltatja.
15.a beruházás helyszínéül szolgáló intézmény valamint a
természettudományos laboratóriumok szakmai tevékenységét összefogó
Öveges-program honlapján, a projekt időtartama alatt a tanév rendjéhez
igazodóan, a szorgalmi időszakban havonta legalább három tanári kísérletet,
demonstrációt digitális úton korlátlanul és térítésmentesen hozzáférhetővé
tesz.
16.a projekt keretében kialakítandó közoktatási természettudományos
oktatást támogató szakmai együttműködések kialakítása érdekében felveszi a
kapcsolatot a TÁMOP-3.1.3-10/2 projektnek azzal a nyertesével, amely a
pályázó régiójában működik, és annak egyetértése esetén és bevonásával
dokumentált szakmai napot tart
17.a TÁMOP-3.1.1 keretében üzemeltetett fejlesztés-nyomonkövető felület
(FNF) számára az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által
meghatározott adatszolgáltatást nyújt.
18.az általa kialakítandó természettudományos laboratórium vezetője
szakmailag együttműködik a többi nyertes pályázóval a párhuzamos
fejlesztések elkerülése és az egyenetlen szakmai színvonal kiküszöbölése
érdekében. Vállalnia kell továbbá, hogy valamennyi jelen konstrukció
keretében támogatott Kedvezményezett meghívásával legalább egy szakmai
disszeminációs műhelykonferenciát szervez saját, a projekt révén
létrehozott laboratóriumban. A konferencia dokumentációját kötelező a
megvalósító középiskola honlapján elhelyezni.

Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek,
szolgáltatások
A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, akinek a
fenntartásában működő középiskolai feladatot ellátó intézmény:
- A kötelezően előírt, a laboratóriumot működtető munkatársakon túl további
szakirányú végzettséggel rendelkező munkaerőt alkalmaz, a laboratórium
kihasználtságának minél magasabb szinten történő biztosítása érdekében. (Az
alkalmazás feltételei ezekben az esetekben is a C 1.3 pontban
meghatározottak szerint alakulnak)
- Vállalja, hogy a természettudományos laboratóriumok megfelelő
felszereltségük és szaktanáraik révén alkalmas lesz olyan térségi központ
szerepének betöltésére, amely helyet ad emelt szintű természettudományos
érettségi előkészítők és természettudományos érettségi vizsgák hivatalos
lebonyolítására.
- A C1.1 pontban előírt kötelező disszeminációs tevékenységen túl további
disszeminációs tevékenységet vállal.(Szakmai napok megrendezése, jó
gyakorlatok átadása, bemutató órák szervezése)
- A pályázó a projekt lebonyolításába bevon olyan intézményt, amelyben a
HHH tanulók aránya legalább 25%. (erről a bevont intézménynek vagy
fenntartójának nyilatkoznia kell)
- A pályázó a projekt lebonyolításába bevon olyan településről intézményt,
amely településen a HHH gyermekek, tanulók aránya legalább 25%-a a
településen tanulók létszámához viszonyítva (F9/17. sz. melléklet)
- A pályázó vállalja, hogy a kötelezően bevonandó 10 nevelési-oktatási
intézmények iskoláin túl további más településen lévő iskolával
együttműködési megállapodást köt, amelyeket a pályázatához mellékel.
- A pályázó vállalja, hogy a megvalósulás helyszínéül szolgáló vagy a
kötelezően bevont nevelési-oktatási intézmények adott szakos tanárai közül
összesen legalább 5 főt, 30 órás továbbképzésen felkészíti a laboratórium
működtetéséhez szükséges szakmai ismeretek és a korszerű pedagógiai
módszerek és oktatástechnikai eszközök használatára. (az együttműködési
megállapodásban rögzítve)

Projekt területi korlátozása
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel
rendelkező felsőoktatási intézmény pályázhat. A pályázat megvalósulásának
helye a Konvergencia Régiókban helyezkedik el.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 50
millió Ft, de legfeljebb 350 millió Ft lehet.

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása egyfordulós eljárásrend szerint a pályázati
dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági,
szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, a felhívásban,
valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő
program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban
fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap
feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő
konstrukcióra kell vonatkoznia.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az
útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag
egyszer írható, írásvédett CD lemezen 3 példányban) a pályázati kiírás
részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (F9/1. sz.
melléklet) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy
gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.1.3-11/2
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest,
Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati
Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.1.3-11/2), a pályázó nevét és címét. Kérjük,
ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés
sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További
felvilágosítás az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen, illetve a
06-40/638-638 telefonszámon kapható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7)
bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának
határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők
kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a
kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. március 5-től 2012. április 13-ig lehetséges.
A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban
érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a
KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is,
ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

Eseménynaptár