Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Eötvös József 1868-ban rendelte el, hogy a felállítandó tanítóképzők mellett a tanítójelöltek gyakorlati felkészítését szolgáló „mintaiskolák is szerveztessenek”. Olyan intézménytípus kialakítása és fejlesztésének gondolata fogalmazódott meg benne, amelynek minden téren a legjobbnak kell lennie. A „mintaiskolával” vagy mai nyelven gyakorlóiskolával szemben a tanárok, a körülmények és a felszerelés tekintetében is magasak a követelmények.

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Eötvös Gyakorlóiskola) megalakulása és az azt követő közel fél évszázados önálló működésével, a hagyomány és a megújulás elemeit ötvözve ma olyan korszerű, 12 évfolyamos közoktatási intézménnyé vált, amely megőrizte versenyképességét a közoktatási intézmények sorában, s mind az iskolaszerkezetet, mind pedig programkínálatát tekintve vonzó alternatívát tud ajánlani az iskolaválasztó diákoknak és szüleiknek egyaránt. Emellett egyben olyan gyakorlóiskolai műhely is, ahol a tanító- és tanárjelöltek életszerű körülmények között, magas színvonalon tudnak felkészülni leendő hivatásuk gyakorlására. A sokszínű képzési paletta és a magas színvonalú oktatás mellett az Eötvös Gyakorlóiskola nagyon fontosnak tartja azt is, hogy az intézmény családias szellemű, gyermekbarát intézmény legyen. Olyan iskola, ahol gyerek és szülő egyaránt jól érzi magát, s tudja, azt hogy, az intézményben minden esély megvan a diákok klasszikus értelemben vett értelmi és érzelmi fejlődésére. Az Eötvös Gyakorlóiskola, haladó konzervativizmusként határozza meg ars poeticáját. Az iskola megőrizte a hagyományait és a múltbeli értékeit, ugyanakkor teret enged mindannak, ami napjainkban érdekli a diákokat, és szolgálja fejlődésüket. Arra törekszik, hogy minden tevékenységét a gyerekek okos szeretete hassa át. Ennek érdekében próbálják meglátni és továbbfejleszteni a diákok személyiségének saját értékeit, igyekeznek kialakítani azokat az intellektuális és emberi-erkölcsi értékeket, melyek birtokában nemcsak egyéni boldogságukat tudják megteremteni, hanem egyben szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálják.

A Nyíregyházi Egyetem fenntartásában működő 12 évfolyamos, s az általános iskolai és a nyolc-, öt- valamint a négyosztályos gimnáziumi képzést is magába foglaló intézmény nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Az iskolában mindez az emelt szintű programok (matematika, fizika, biológia, kémia, idegen nyelvi képzés, ének-zene, rajz-vizuális kultúra, testnevelés) oktatásában, a csoportos és az egyéni tehetséggondozásban, a diákok versenyeztetésében jelenik meg. Az iskola olyan lehetőséget biztosít az ide jelentkező és itt tanuló gyermekek számára, amely lehetővé teszi az általános iskola első osztályába belépő kisdiáknak, hogy a kisiskolás éveket, az általános iskola felső tagozatát, valamint a nagygimnáziumi időszakot is egy alma materen belül eltöltve, érettségi után a felnőttkor küszöbét átlépve egyazon intézményben, a Nyíregyházi Egyetemen diplomát is szerezzen.

Az oktatáson túl az Eötvös Gyakorlóiskolában jól kidolgozott módja és gyakorlata van az integrált oktatásnak, a kiemelt figyelmet – különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozásnak. Fontosnak tartjuk az intézményen belül a pedagógiai munkát segítő csoport működésének, melynek része a logopédiai, a pszichológiai és a szociálpedagógiai ellátás, az ifjúságvédelem, csakúgy, mint a gyógytestnevelés, valamint a szabadidő szervezése.
Az iskola által nyújtott lehetőségeket bővíti a Garabonciás Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel való együttműködés, melynek köszönhetően a diákok néptáncot tanulhatnak, népi és modern hangszerekkel ismerkedhetnek meg vagy éppen a főiskolai létesítményeket használva úszni és lovagolni járhatnak. Minden bizonnyal rajtunk kívül, csak kevés iskola rendelkezik saját tulajdonú kulcsos házzal (Boldogkőváralja) vagy például - a Napkori Erdőgazdák Zrt-vel együttműködve fenntartott - erdei iskolával (Harangodi Erdészeti Erdei Iskola).

Mindezeknek tulajdonítható az Eötvös Gyakorlóiskola tanulólétszámának az elmúlt évtizedekben történt szép ívű gyarapodása. Míg például 1996-ban 653 gyermek tanult az intézmény falai között, addig jelenleg a korábbi létszámnak közel mintegy két és félszerese tanulhat az iskolánkban. A megyeszékhelyen, Nyíregyházán, de talán az egész megyében az Eötvös Gyakorlóiskola 12 évfolyamos intézménye az egyik legnagyobb ilyen jellegű iskola, mely többek között igazolja e forma létjogosultságát, valamint az itt végzett értékelvű nevelőmunka színvonalát.
Az iskola jó hírét, rangját és keresettségét egy olyan intézmény falai között tudjuk megvalósítani, amely az épület adottságait és folyamatosan korszerűsödő tárgyi feltételeit tekintve is arra törekszik, hogy az ide belépőket tiszta, rendezett és esztétikus környezet fogadja, ahol élmény a tanítás és tanulás egyaránt. Ezt pedig egy olyan stabil, életkorát, végzettségét és innovatív szellemiségét tekintve is aktív, alkotó pedagógusokkal és dolgozókkal tudja hosszú távon is garantálni, amelynek munkája középpontjában a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatásának igénye, szándéka, és szeretete áll.

Az Eötvös Gyakorlóiskolában annak közel fél évszázados fennállása alatt sikerült egyéni arculatot tükröző, sokrétű tevékenységet biztosító oktatási műhelyt létrehozni. Az iskola a tanulók által kedvelt, a szülők által elismert, szakmai körökben elfogadott, igényes iskolává vált.

Mindezt jelzik az alábbi szakmai sikerek és elismerések is:
  • A Magyar Köztársaság oktatási miniszterének „ELISMERŐ OKLEVELE” (2001);
  • Az Európa Bizottság Oktatási és Kulturális Főbiztosa és a Magyar Köztársaság oktatási minisztere által adományozott „EURÓPAI NYELVI DÍJ” (2003);
  • A Nyíregyházi Főiskola rektora által adományozott „REKTORI DICSÉRET” (2004);
  • A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közoktatási Közalapítvány által adományozott „OKTATÁS, NEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT OKLEVÉL” (2005);
  • AZ Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által adományozott „ÖKOISKOLA” cím (2005, 2008, 2011).
  • A Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere „Kiváló Érettségiztető Vizsgahely” kitüntető cím (2009)
  • A Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszterének „MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” kitüntetése (2010)
  • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA” cím (2012)
  • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „ELISMERŐ OKLEVÉL” a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tantestülete részére kiváló pedagógiai tevékenységének elismeréseként (2014)

   
nyeoj.jpg
 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
OM azonosító 033667
Tel.: 06 42 599-415
Fax: 06 42 444-113
igazgató: Dr. Komáromi István
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium honlapja

Eseménynaptár